חופש המידע


ממונה על חופש המידע

מר עוזי פריד – מזכיר/מנכ"ל המועצה טל' במשרד-04-9039805 , פקס:04-9835679 .

טופס בקשה לקבלת מידע

את הטופס הנ"ל יש להעביר לאתר המועצה או למזכירת התפעול tifoul@ramat-yishay. co.il

נא ללחוץ על הקישור: בקשה לקבלת מידע

תקנוני חופש המידע

נא ללחוץ על הקישורים:

תקנון חופש המידע אגרות

תקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999

דיווח הממונה על העמדת מידע ציבור

דיווח הממונה על העמגת מידע לציבור 2016

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2017