תבחינים לקבלת תמיכות לשנת 2017

 

אושר בישיבת המועצה מיום 5.6.17