[newsticker]

אושר תקציב מועצת רמת ישי לשנת 2023

אושר תקציב מועצת רמת ישי לשנת 2023

  • add to Favorites
  • sharing
  • printing

מליאת מועצת רמת ישי אישרה ביום שני השבוע ברוב קולות (6 תומכים לעומת שני מתנגדים) את התקציב השוטף לשנת 2023 בסך של כ-51,529,500 שקלים, תקציב המשקף את המשך פיתוחה של רמת ישי ושדרוג רמת השירותים לתושב תוך שמירה על איזון תקציבי. מדובר בגידול של כ-9 אחוז בהשוואה לתקציב 2022. זו הפעם הראשונה שתקציב המועצה חוצה את קו 50 מליון השקלים.

בהכנת התקציב הושקעו שעות רבות של מחשבה והוא מבוסס על העמדת החינוך בראש סדר העדיפויות, ושיפור השירות לתושב תוך מענה לגידול האוכלוסייה.

התקציב נבנה “bottom up”, כלומר תוכניות עבודה ודרישות של מנהלי המחלקות במועצה וצרכיהם, שיפור ההכנסות ומקורות התקציב לבסוף התייחסות חברי המועצה והטמעת כל הנ”ל לסעיפי התקציב שמהווה את תוכנית העבודה של המועצה לשנת 2023 .

תקציב החינוך גדל גם השנה ומהווה כ-34 אחוז מסך התקציב (כ-17.6 מליון שקלים). תקציב הרווחה והנחות הארנונה גדל אף הוא ומהווה כ-22 אחוז. רו”ח יעקב זיצר שיבח את ניהולה הערכי, הכלכלי, האחראי והמחושב של המועצה לרבות 14 שנות תקציב מאוזן, שהקנו לה את המעמד של רשות איתנה (היחידה במחוז הצפון).

ראש המועצה, עפר בן אליעזר: “זהו תקציב אחראי ונכון לרמת ישי עם ראייה קדימה, אשר נותן מענה ראוי לצרכי התושבים ומבטא את סדרי העדיפויות של המועצה. תודה לגזברית המועצה נגה בבלי, מנכ”ל המועצה איציק זכאי ומנהלי המחלקות על שיתוף הפעולה בהכנת התקציב. תודה גדולה לממלא מקום ראש המועצה יונתן הירשפלד, סגניתי סבינה לוי, חיים הובר, ניר חבקין גיא זקס וחברי המועצה על שיתוף הפעולה, המקצועיות והאחריות”.