יקיר הישוב

הגשת מועמדות לקבלת אות "יקיר/ת רמת ישי " 

הגשת מועמדות יקיר רמת ישי 2021

המועצה המקומית רמת ישי מזמינה את הציבור להציע מועמדים לקבלת תואר "יקיר רמת ישי" לשנת תשפ"א- 2021. בערב יום העצמאות יוענק התואר למועמד הנבחר ע"י ראש המועצה , מעל בימת הטקס , במעמד חברי מועצה,  פרנסי ציבור, תושבי היישוב ומוזמנים נוספים.

קריטריונים לקבלת ההוקרה עמידה באחד או יותר מהסעיפים הבאים:

 1. פעילות ציבורית /התנדבותית מתמשכת ,רצופה וראויה לציון.
 2. תרומה משמעותית / פעילות יוצאת דופן למען הקהילה או הישוב, רצוי שלא על מנת לקבל פרס.
 3. אדם שהיה מקרב דור המייסדים של הישוב.

 

תנאי לקבלת ההוקרה- חובת עמידה בתנאים הבאים:

 • ההוקרה אינה על פעילות בזמן מילוי תפקיד בשכר במועצה או בגופים הנתמכים על ידה.
 • גילו של המועמד –מעל 60 שנה.
 • אדם המתגורר או התגורר בישוב פרק זמן משמעותי בזמן מילוי הקריטריונים.
 • לא קיבל תואר יקיר רמת ישי
 • לא מכהן בזמן המועמדות כחבר הנהלת המתנ"ס או כחבר מועצה .

אופן ההגשה:

 • את ההצעות למועמדים לקבלת תואר "יקיר רמת ישי " ניתן להגיש באחת משתי דרכים:
 1. ע"ג טופס אותו יש למלא בקישור המצורף http://www.matnasry.co.il/page.php?type=foInp&id=207&ht=#navbar
 2. להגיש את הטופס במעטפה בצירוף ממליצים וקורות חיים לידי סיגלית ברזאני- מרכזת הועדה.

טופס המלצה ניתן לקבל במשרדי המועצה.

 

 • ההצעות תוגשנה עד ליום א' 21.3.2021.
 • לא תתקבל מועמדות שהוגשה שלא בדרך שנקבעה ו/או לאחר חלוף המועד שפורסם, אלא אם הוחלט אחרת ע"י הועדה הציבורית מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 

ניתן לעיין בנהלים ובקריטריונים להענקת "יקיר רמת ישי" באתר המועצה בכתובת :www.ramat-yishay.co.il

המודעה מתייחסת לגברים ונשים.

 

 

                                                                                                בכבוד רב

                                                                                                עפר בן אליעזר

                                                                                                ראש המועצה

 

לרשימת יקירי רמת ישי לחצו כאן

הגשת מועמדות יקיר 2019

קישור להגשת מועמדות 2020: טופס להגשת מועמדות

עקב המצב (נגיף הקורונה), לא יתקיים השנה טקס יקיר רמת ישי

תקנון לבחירת יקיר רמת ישי

 1. מדי שנה תפרסם המועצה הודעה לכל תושבי הישוב להמליץ המלצות בכתב על מועמדים לקבלת האות .
 2. המודעה תתפרסם בעיתונות ובאתר המועצה.
 3. ראש המועצה ימנה ועדה ציבורית לבחירת "יקיר רמת ישי " (להלן: ("הועדה"), הועדה תורכב כדלקמן:
  • ראש המועצה – יו"ר הועדה.
  • שני חברי מועצה – חברי ועדה.
  • שני חברי הנהלת המתנ"ס – חברי ועדה.
  • מנהל/ת המתנ"ס-משקיף .
  • עוזרת ראש המועצה-מרכז/ת הועדה .

תפקיד הועדה לבחור את מי שלהם יוענק התואר מתוך רשימת המומלצים שהוגשה לה, בעלי זכות ההצבעה הם חברי הועדה בלבד (5 במספר).

 1. חבר ועדה מכהן לא יהיה מועמד לקבלת האות ולא יהיה רשאי להגיש מועמדות של אדם אחר או להמליץ על מועמד אחר.
 2. ראש המועצה רשאי להמליץ על מועמדים מטעמו.
 3. חבר ועדה לא יביע עמדתו בעניינו של מועמד אם קיים חשש לניגוד עניינים.
 4. ישיבות הועדה תתקיימנה בהשתתפות כל חבריה ככל שניתן. תוכן דיוני הועדה יישאר חסוי.
 5. המלצות הועדה תתקבלנה בהסכמה, ככל שניתן, ולכל הפחות על דעת רוב חבריה. היו הקולות שקולים, תינתן זכות ההכרעה ליו"ר הועדה. המלצות הועדה תועלנה על הכתב בליווי נימוקיהן, ואף הן תהיינה חסויות. החלטות הועדה תהיינה סופיות ולא ניתן לערער עליהן. ניתן יהיה להודיע למועמד הנבחר עצמו את החלטת הועדה הסופית עוד בטרם קיום הטקס.
 6. הועדה תמיין את ההמלצות ותבחר את המועמד הראוי ביותר לפי אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
  • הוקרה על פעילות ציבורית /התנדבותית מתמשכת ,רצופה וראויה לציון.
  • על תרומה משמעותית / פעילות יוצאת דופן למען הקהילה או הישוב , רצוי שלא על מנת לקבל פרס.
  • לאדם שהיה מקרב דור המייסדים של הישוב.
 7. תנאי סף לקבלת ההוקרה חובת עמידה בתנאים הבאים:
 • ההוקרה אינה על פעילות בזמן מילוי תפקיד בשכר במועצה או בגופים הנתמכים על ידה.
 • גילו של המועמד –מעל 60 שנה.
 • אדם המתגורר או התגורר בישוב פרק זמן משמעותי בזמן קיום הפעילות שעליה יקבל את האות.
 • לא קיבל תואר יקיר רמת ישי.
 • לא מכהן בזמן המועמדות כחבר הנהלת המתנ"ס או כחבר מועצה .
 1. בקביעת מקבלי האות יובאו במניין השיקולים המרקם המיוחד של אוכלוסיית היישוב ותחומי העשייה השונים של המועמדים, ללא הבדל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה וכיוצ"ב.
 2. תואר יקיר הישוב יוענק למועמד הנבחר באופן חגיגי מעל בימת הטקס בערב יום העצמאות או לחילופין בכל דרך אחרת שתחליט עליה מליאת המועצה.