החל מה 1.3.2014 נכנסה מבקרת המועצה לתפקיד.

תפקיד מבקרת המועצה:

המבקרת בודקת אם פעולות בעלי התפקידים במועצה נעשים כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירה על כללי מנהל תקין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

לצורך כך נפגשת המבקרת עם העובדים שיש להם נגיעה לנושא הנבדק, סוקרת דוחות, מסמכים ומאגרי מידע, ובוחנת בקפידה את סדרי הבקרה והנהלים הרלוונטיים.

בחירת נושאי הביקורת נעשית על פי שיקול דעתה של המבקרת, וככל האפשר בהתאם לפניות ראש המועצה וועדת הביקורת.

תכנית העבודה הרב שנתית של המבקרת, כוללת למעשה את כל תחומי העשייה במועצה, מתוך מטרה להקיף את מכלול הנושאים באופן מחזורי, שיטתי, יסודי ומערכתי.

עם זאת, תכנית העבודה השנתית מושפעת גם ממידע שוטף המגיע למבקרת מגורמים שונים, כאשר לדעת המבקרת מידע זה מחייב ביצוע ביקורת בנושא מסוים באופן מידי.

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס”ח, 2008

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשסח 2008

בשנת 2008 חוקק חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור(התשס”ח-2008 ) להלן: החוק המחייב את מועצת הרשות המקומית למנות ממונה על תלונות ציבור.

על פי החוק ימלא את התפקיד מבקר הרשות המקומית. מטעמים מיוחדים, רשאית המועצה, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידו כממונה על תלונות הציבור, ושיעמוד בדרישות התפקיד כמפורט בחוק.

הממונה על תלונות הציבור יברר, בכל דרך שיראה לנכון, תלונה שהגיש כל אדם על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר.

טופס הכוונה לאן עלי לפנות? לפני הגשת תלונה לממונה תלונות הציבור

שאלה 1 האם פנית בנושא זה למוקד/אפליקציה או ליחידה הרלוונטית במועצה ? לא

אנא פנה ליחידה הרלוונטית

צור קשר אתר המועצה https://ramat-yishay.com/contact/

או למוקד/ אפליקציה

מוקד המועצה https://ramat-yishay.com/newreport/

כן

שאלה 2 האם התלונה הינה בגין דוח שניתן ע”י פקחי המועצה? כן

לפניות בנושא דוחות https://www.lolamuni.com/portalola.jsp

לא

שאלה 3 האם בגין נושא זה הוגשה תלונה במשטרה ו\או
האם העניין הוכרע בבית המשפט או בית דין
או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין ? כן

על פי חוק הרשויות המקומיות
ממונה על תלונות הציבור, )תשס”ח –
2008 (סעיף 7 )א( הממונה לא
יבדוק, בין היתר, תלונות אלה:
תלונה בעניין התלוי ועומד בבית
משפט או בבית דין, או שהם הכריעו
בו לגופו תלונה, על פעולה שיפוטית
או מעין שיפוטית.

לא

שאלה 4 האם התלונה היא בנוגע לתביעה לפיצויים
בגין טענה לפגיעה בגוף או ברכוש כתוצאה ממפגע
ו\או רשלנות של המועצה ? כן

בנוגע לתלונות בנושא תביעות פיצויים בגין פגיעה בגוף ו\או רכוש,
יש לפנות לרכזת הביטוח: הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור – מונגש

או בכתובת אמייל למבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור keren_mevaker@ramat-yishay.co.il

קבלת קהל בתיאום מראש:

ימים: ב, ג, ד

בין השעות: 09:00-16:00

טלפון: 04-9039805