מבקרת המועצה וממונה תלונות הציבור

החל מה 1.3.2014 נכנסה מבקרת המועצה לתפקיד.
תפקיד מבקרת המועצה:
המבקרת בודקת אם פעולות בעלי התפקידים במועצה נעשים כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירה על כללי מנהל תקין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
לצורך כך נפגשת המבקרת עם העובדים שיש להם נגיעה לנושא הנבדק, סוקרת דוחות, מסמכים ומאגרי מידע, ובוחנת בקפידה את סדרי הבקרה והנהלים הרלוונטיים.
בחירת נושאי הביקורת נעשית על פי שיקול דעתה של המבקרת, וככל האפשר בהתאם לפניות ראש המועצה וועדת הביקורת.
תכנית העבודה הרב שנתית של המבקרת, כוללת למעשה את כל תחומי העשייה במועצה, מתוך מטרה להקיף את מכלול הנושאים באופן מחזורי, שיטתי, יסודי ומערכתי.
עם זאת, תכנית העבודה השנתית מושפעת גם ממידע שוטף המגיע למבקרת מגורמים שונים, כאשר לדעת המבקרת מידע זה מחייב ביצוע ביקורת בנושא מסוים באופן מידי.

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח, 2008

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשסח 2008
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008
בשנת 2008 חוקק חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור(התשס"ח-2008 ) להלן: החוק המחייב את מועצת הרשות המקומית למנות ממונה על תלונות ציבור.
על פי החוק ימלא את התפקיד מבקר הרשות המקומית. מטעמים מיוחדים, רשאית המועצה, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידו כממונה על תלונות הציבור, ושיעמוד בדרישות התפקיד כמפורט בחוק.
הממונה על תלונות הציבור יברר, בכל דרך שיראה לנכון, תלונה שהגיש כל אדם על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר.

 

קבלת קהל בתיאום מראש:

ימים: ב, ג, ד

בין השעות 09:00-16:00

טלפון 04-9039824
 keren_mevaker@ramat-yishay.co.il