נגישות

אחראית נושא הנגישות מטעם המועצה – אתי בוצין. 04-9039817

דואר אלקטרוני: mehandes@ramat-yishay.co.il

 

רשימת גנים מונגשים – מונגש