ממונה רכש וביטוחים: נעמי אטיאס

השירותים הניתנים במחלקת רכש: ריכוז רכש המועצה לסוגיו.
טלפון: 04-6141926

טלפקס : 04-9833254, 04-9931565

דואר אלקטרוני: noami_nehasim@ramat-yishay.co.il